За нас

 

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
КЪМ ВАРНЕНСКИЯ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ
„ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“

 

Притежава лицензия № 2013121089, издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).

Осъществява дейността си в съответствие със Закона за професионално образование и обучение, Държавните образователни изисквания и Правилника за устройството и дейността на ЦПО.

 

 

LICENZIYA

 

 

 

 

Не отлагайте успеха!

Инвестирайте
в професионални знания,
умения и компетенции!

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦПО към ВСУ „Черноризец Храбър“ предлага:

 

обучение в квалификационни курсове за получаване на степен на професионална квалификация по 40 специалности от 26 професии, обучение по част от професията, както и обучение за актуализиране и надграждане на професионалната квалификация;


обучение от висококвалифицирани университетски преподаватели и експерти от практиката;


модерна платформа за дистанционно обучение, една от най-предпочитаните форми на обучение, спестяваща време и средства;


дневна, задочна, индивидуална и дистанционна форми на обучение, целогодишно достъпни и съобразени с индивидуалните потребности на обучаемите;


обучение по задание за фирми и институции, съобразени с изискванията на работната среда и потребностите на заявителите;


валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформалното обучение или самостоятелно учене;


професионално и кариерно консултиране.

 

След приключване на обучението курсистите получават национално и международно признати документи:

 

свидетелство за професионална квалификация по професия, по образец на МОН


удостоверение за професионално обучение по част от професия, по образец на МОН


сертификат по образец на ЦПО за завършен квалификационен курс

 

124удостоверение, издадено на основание чл. 6, т.1 от Наредба 8121з-1100 от 2015г. на МВР, МОН и МТСП за изискванията към квалификацията на персонала на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност


еuropass приложение към получените сертификати, представящ съдържанието им  по европейските стандарти.