Партньорска среща по проект "Проект Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL)"


На 26 и 27 –ми март 2014 г във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ ще се проведе втората партньорска среща по Проект Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) - “Технологично подкрепено професионално обучение” по схема за безвъзмездна финансова помощ: №UK/13/LLP-LdV/TOI-630, Програма "Учене през целия живот", секторна програма "Леонардо да Винчи", Трансфер на иновации.

ЦПО към ВСУ е домакин на срещата. Ще бъдат разработени структура и общо съдържание на курса за обучение по технологично подкрепено учене за сектора на професионалното образование и обучение– най-популярният съвременен подход, който глобализира преподаването и ученето и същевременно извежда системите на професионално образование и обучение в по- изостаналите страни от Европейския съюз на ново равнище посредством трансфера на иновативни обучителни технологии.Международни проекти на ЦПО към ВСУ

Проект Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) - "Технологично осигурено професионално обучение" по схема за безвъзмездна финансова помощ: №UK/13/LLP-LdV/TOI-630, Програма "Учене през целия живот", секторна програма "Леонардо да Винчи", Трансфер на иновации


"Учене през целия живот", секторна програма "Леонардо да Винчи"

На 01.10.2013 г. стартира изпълнението на двугодишен проект "Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL)" - Технологично осигурено професионално обучение, в който ВСУ "Черноризец Храбър" участва в качеството си на партньорска организация. На 29 и 30-ти октомври 2013г. представители на ЦПО към ВСУ присъстваха на първата партньорска среща, която се проведе в Кармартен, Уелс, Обединено кралство. Проектът е съфинансиран по програма "Учене през целия живот", секторна програма "Леонардо да Винчи", Трансфер на иновации и възлиза на 306 421,25 евро.

Водеща организация по проекта е Тринити Сейнт Дейвид Колидж, Кармартен, Уелс, Обединено кралство, а другите партньорски организации са: Westdowns AB – Швеция; Cyprus University, Кипър, E&X Themeli O.E.,Гърция, ВСУ "Черноризец Храбър" и Екселия ООД, България.

Главна цел на проекта е чрез планираните проектни дейности преподавателите и бизнесът, свързани с професионалното обучение и образование да увеличат знанията, информираността и уменията си за използване на нови информационни технологии. Обучението ще бъде адаптирано към нуждите на всяка една от страните и разпространено в по-широк географски план.

Участниците в обучението ще контактуват с други европейски и неевропейски професионалисти и с преподаватели чрез разнообразни иновативни онлайн комуникационни технологии. Програмата цели сътрудничество между тези, които я прилагат на практика, да споделят и обогатят професионалния си опит. След приключване на проекта ЦПО към ВСУ ще получи право да използва електронната технология в професионалната подготовка на своите курсисти, както и да издава Следдипломния сертификат, който е действащ и валидиран във Великобритания. Същевременно ще се обучават и преподаватели от ЦПО, заинтересовани от придобиване на този международно признат сертификат.