Квалификационен курс за обучение по професията
"Планински водач"

Професионално направление: Код 812 "Пътувания, туризъм и свободно време"

Професия:  Код 812020 "Планински водач"

Специалност:  Код 8120201 "Туризъм"

Степен на професионална квалификация:  Трета

 

Квалификационният курс за обучение по професията "Планински водач" ще ви помогне да получите теоретични знания относно съоръженията, уредите и екипировката, използвани в екипировката за планинарството, основните етапи на планинарските походи,  практически умения по предотвратяване на критични ситуации, за оказване на долекарска медицинска помощ и др.

Кандидатите за обучение трябва да притежават диплома за завършено средно образование, да са навършили 16 години и да са физически годни и психически здрави да упражняват професията „Планински водач”, което се удостоверява с медицинско свидетелство, че тази професия не е противопоказна.

Основните задачи на планинския водач са:

 •  да извърши предварителна подготовка за запознаване с маршрута и да набави необходимата групова екипировка, като провери нейната изправност;
 • да инструктира групата за особеностите на маршрута и тактиката за провеждането на прехода;
 • да обезпечава сигурността на групата;
 • да предоставя информация за природни, културни и исторически забележителности по маршрута;
 • да организира настаняването, изхранването и почивката на групата;
 • да приготвя кулинарни изделия и напитки;
 • да оформя и реализира кухненска продукция;
 • да използва ефективно материално-техническата база;
 • да извършва разчети и счетоводен анализ на продажбите.

Естеството на работа на планинския водач изисква той да бъде внимателен, организиран, прецизен и да умее да работи в екип.

Формата на обучение може да бъде дневна, индивидуална или дистанционна. Обучението е в рамките на 960 учебни часа и е разделено на четири модула: общозадължителна подготовка, отраслова професионална подготовка, специфична задължителна и избираема професионална подготовка. Предвидено е и обучение по практика. Обучението се извършва от висококвалифицирани университетски преподаватели, преподаватели от средни общообразователни училища и експерти от практиката.
След полагане на държавни изпити по теория и практика на специалността, успешно завършилите получават свидетелство за професионална квалификация. Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Планински водач" могат да заемат длъжности, които съответстват на професии 5113-3004 Планински водач/гид, 5169-1005 Планински спасител от Националната класификация на професиите и да упражняват професията въз основа на придобитите знания, умения и компетенции.

Възможности за продължаване на обучението:

 • обучение по професията "Екскурзовод", като обучението му по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления, и отрасловата задължителна професионална подготовка се зачитат;
 • обучение за актуализиране или разширяване на придобитата професионална квалификация и има възможност за допълнителни квалификации.

Квалификационният курс за обучение се провежда в съответствие с наредбата за държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професията.
Пълният текст на наредбата можете да прочетете тук.