Квалификационен курс за обучение по професията
"Танцьор"

Професионално направление: Код 212 "Музикални и сценични изкуства"

Професия:  Код 212050 "Танцьор"

Специалност:  Код 2120501 "Български танци"

Специалност:  Код 2120502 "Модерни танци"

Степен на професионална квалификация:  Трета

Квалификационният курс за обучение по професията "Танцьор" ще ви помогне да получите теоретични знания за развитието на танца в България и различните танцови стилове, както и практически умения по пресъздаване на  специфични драматургични роли, които включват танц, говор, вокал, танцуване с реквизит и др.

Кандидатите за обучение трябва да притежават диплома за завършено основно образование и да са навършили 16 години.

Основните задачи на танцьора са:

  • да танцува на сцена като постига синтез между музика и движение в танца си;
  • да пресъздава определени образи като се съобразява с епохата, историческите и географските особености, в които се развива пресъздаваното действие;
  •  да изпълнява специализиран екзерсис на основата на българския/модерния танц;
  •  да изпълнява народни танци и авторски произведения от всички етнографски региони в България, като пресъздава характерния им стил
  • да изпълнява различни модерни танцови техники;
  • да разучава нов танцов материал и да затвърждава и поддържа изучен репертоар;
  • да обиграва конкретния за хореографското произведение костюм и реквизит;
  • да танцува, пее, говори на сцена, на концертен подиум или на открито.

Танцьорът трябва да притежава добра физическа и психическа издръжливост, да умее да импровизира, да проявява артистичност и усет към музика и ритъм, да оказва въздействие с движението си и с цялостното си излъчване върху аудиторията. Той трябва да има пространствена ориентация, добра визуална памет, да може да се справя с критична или неочаквана ситуация по време на сценична изява. Умението за работа в екип е решаващо при подготвяне на спектакъл. Танцьорът трябва да демонстрира самоувереност, когато представя своите възможности, идеи и концепции пред продуценти, работодатели, хореографи. Той  трябва редовно да посещава постановки и концерти с цел да наблюдава представянето на други танцьори и да е запознат с новите тенденции, за да направи оценка на собственото си
представяне и да прецени насоките за бъдещото си развитие.

Формата на обучение може да бъде дневна, индивидуална или дистанционна. Обучението е в рамките на 960 учебни часа и е разделено на четири модула: общозадължителна подготовка, отраслова професионална подготовка, специфична задължителна и избираема професионална подготовка. Предвидено е и обучение по практика. Обучението се извършва от висококвалифицирани университетски преподаватели, преподаватели от средни общообразователни училища и експерти от практиката.

След полагане на държавни изпити по теория и практика на специалността, успешно завършилите получават свидетелство за професионална квалификация. Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Танцьор" могат да заемат длъжности, които съответстват на професия 2653-3003 Танцьор, 2653-3004 Специалист, танцово изкуство от Националната класификация на професиите и да упражняват професията въз основа на придобитите знания, умения и компетенции.  

Възможности за продължаване на обучението:

  • участие в семинари, курсове за повишаване на квалификацията, майсторски класове;
  • обучение по друга професия от професионалното направление „Музикални и сценични изкуства", като обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления, и отрасловата задължителна професионална подготовка по професионално направление „Музикални и сценични изкуства" се зачита.

Квалификационният курс за обучение по професия "Танцьор" е в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията, определени с Наредба № 61 от 13.02.2012 г. на Министерството на образованието и науката. Пълният текст на наредбата можете да прочетете тук.