Квалификационен курс за обучение по професията
"Ресторантьор"

Професионално направление: Код 811 "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг"

Професия:  Код 811060 "Ресторантьор"

Специалност:  Код 8110603 "Кетъринг"

Степен на професионална квалификация:  Трета

Квалификационният курс за обучение по професията "Ресторантьор" ще ви помогне да получите теоретични знания в областта на хотелиерството, ресторантьорството и кетъринга, практически умения по планирането на асортимента от ястия и напитки, създаването и въвеждането на нови рецепти, обслужването на гостите на заведението, както и прилагането на системата HАССР в ресторантьорството.

Кандидатите за обучение трябва да притежават диплома за завършено основно образование и да са навършили 16 години.

Основни задачи на ресторантьора:

  • да организира работата на заведенията за хранене и развлечения (ресторанти, сладкарници, кафенета и др.) и да осигурява високо качество на услугите, които заведението предлага;
  • да следи за спазването на санитарно-хигиенните изисквания за безопасност на храните и за здравословни и безопасни условия на труд;
  • да организира и контролира както работата на персонала в кухнята и в търговската зала, така и външния вид на обслужващия персонал в търговската зала, поведението по време на работа, нивото на обслужване и поддържането на чистотата в търговската зала и фоайе/преддверие на заведението;
  • да посреща, настанява и изпраща гостите, приема поръчки за предварително запазване на места в залата;
  • да участва в планирането на асортимента от ястия и напитки, да организира доставката и съхранението на хранителните продукти, използвани за приготвяне на кулинарни изделия, организира въвеждането на нови рецепти, да контролира спазването на технологичния процес за производство на ястия и напитки и тяхното сервиране в ресторанта.

Ресторантьорът отговаря за качественото и в срок изпълнение на поставените му задачи и носи отговорност за опазване на фирменото имущество и за спазване на дисциплината и вътрешния ред. От него се изисква да бъде организиран, прецизен и да умее да работи в екип.

Формата на обучение може да бъде дневна, индивидуална или дистанционна. Обучението е в рамките на 960 учебни часа и е разделено на четири модула: общозадължителна подготовка, отраслова професионална подготовка, специфична задължителна и избираема професионална подготовка. Предвидено е и обучение по практика. Обучението се извършва от висококвалифицирани университетски преподаватели, преподаватели от средни общообразователни училища и експерти от практиката.

След полагане на държавни изпити по теория и практика на специалността, успешно завършилите получават свидетелство за професионална квалификация и могат да заемат длъжностите 1315-3001 Гостилничар; 1315-3002 Съдържател, ресторант; 1315-3003 Управител, заведение за обществено хранене; 1315-3009 Управител, ресторант; 1315-3010 Управител, ресторант на самообслужване; 1315-3011 Управител, сладкарница/кафене; 1315-3012 Управител, снекбар; 5122-2001 Главен готвач; 5123-2004 Салонен управител; 5123-2006 Отговорник, търговска зала и да упражняват професията въз основа на придобитите знания, умения и компетенции.

Възможности за продължаване на обучението:

  •  обучение за придобиване на професионална квалификация по професия "Ресторантьор" - четвърта степен, като обучението по задължителна професионална подготовка се зачита.

Квалификационният курс за обучение се провежда в съответствие с наредбата за държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професията.
Пълният текст на наредбата можете да прочетете тук.