Квалификационен курс за обучение по професията
"Социален асистент"

Професионално направление: Код 762 Социална работа и консултиране  

Професия:  Код 762040 "Социален асистент"

Специалност:  Код 7620401 Подпомагане на деца
 7620402 Подпомагане на възрастни

Степен на професионална квалификация:  Втора

Квалификационният курс за обучение по професията "Социален асистент" ще ви помогне да получите теоретични знания и практически умения за работа по подобряване на качеството на живот на уязвими групи хора - деца и възрастни с увреждания, деца със сензорни, физически, интелектуални и хронични заболявания, самотно живеещи и възрастни хора, чрез ежедневна подкрепа в дома им и извън него.

Кандидатите за обучение трябва да притежават диплома за завършено основно образование и да са навършили 16 години.

Основните задачи на социалния асистент са:

  • да oказва помощ при организиране на занимания в дома и извън него (организиране на срещи, честване на празници, организиране на занимания по интереси, придружаване при разходка и посещение на кино, театър, концерти, църква и др.);
  • да придружава децата и възрастните до и от обучаваща институция, при необходимост присъства по време на учебните и да подпомага подготовката за учебни занятия (домашна работа);
  • да подпомага поддържането на социални контакти и да допринася за осигуряване на емоционален комфорт на потребителя и неговите близки;
  • да оказва подкрепа при кризисни ситуации от битово естество (загуба на близък човек, тежко заболяване, продължителна раздяла, ситуации на насилие и др.);
  • да съдейства при изготвяне на документи от институции, заплащане на данъци, такси и други сметки и задължения със средства на потребителя, снабдяване с помощни средства, приспособления и съоръжения, с учебни пособия и консумативи при тежко заболяване и инвалидност, както и при ползване на различни социални услуги;
  • да поддържа контакт с личния лекар при влошаване на здравословното състояние и да придружава при необходимост потребителя до личен или друг лекар, да оказва съдействие при настаняване в болница, санаториум и при грижи в болница (при необходимост).

            Социалният асистент трябва да има добри обноски и приветлив външен вид, както и да да проявява конфиденциалност при работа с персонална информация, свързана с потребителя и неговото семейство и близки. Той трябва да проявява лоялност и толерантност към възрастовите, етническите, религиозните и други различия, емпатия, търпение, емоционална стабилност. Социалният асистент, работещ с деца, трябва да умее да привлече вниманието и да спечели доверието на детето.
Формата на обучение може да бъде дневна, индивидуална или дистанционна. Обучението е в рамките на 660 учебни часа и е разделено на четири модула: общозадължителна подготовка, отраслова професионална подготовка, специфична задължителна и избираема професионална подготовка. Предвидено е и обучение по практика. Обучението се извършва от висококвалифицирани университетски преподаватели, преподаватели от средни общообразователни училища и експерти от практиката.

След полагане на държавни изпити по теория и практика на специалността, успешно завършилите получават свидетелство за професионална квалификация. Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията "Социален асистент" могат да заемат длъжностите 5133-1001 Домашен санитар; 5133-1002 Личен асистент; 5133-1003 Обслужващ болни; 5133-1004 Социален асистент; 5133-1005 Разносвач на храна; 5132-1001 Болногледач; 5131-3001 Бавачка; 5131-1005 Детегледачка от Националната класификация на професиите и да упражняват професията въз основа на придобитите знания, умения и компетенции.

Възможности за продължаване на обучението:

  •  обучение по професията „Сътрудник социални дейности" за придобиване на трета степен на професионална квалификация, като част от обучението по задължителната професионална подготовка се зачита.

Квалификационният курс за обучение се провежда в съответствие с наредбата за държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професията.
Пълният текст на наредбата можете да прочетете тук.