Квалификационен курс за обучение по професията
"Социален асистент"

Професионално направление: Код 762 Социална работа и консултиране  

Професия:  Код 762040 "Социален асистент"

Специалност:  Код 7620401 Подпомагане на деца
 7620402 Подпомагане на възрастни

Степен на професионална квалификация:  Втора

Квалификационният курс за обучение по професията "Социален асистент" ще ви помогне да получите теоретични знания и практически умения за работа по подобряване на качеството на живот на уязвими групи хора - деца и възрастни с увреждания, деца със сензорни, физически, интелектуални и хронични заболявания, самотно живеещи и възрастни хора, чрез ежедневна подкрепа в дома им и извън него.

Кандидатите за обучение трябва да притежават диплома за завършено основно образование и да са навършили 16 години.

Основните задачи на социалния асистент са:

  • да oказва помощ при организиране на занимания в дома и извън него (организиране на срещи, честване на празници, организиране на занимания по интереси, придружаване при разходка и посещение на кино, театър, концерти, църква и др.);
  • да придружава децата и възрастните до и от обучаваща институция, при необходимост присъства по време на учебните и да подпомага подготовката за учебни занятия (домашна работа);
  • да подпомага поддържането на социални контакти и да допринася за осигуряване на емоционален комфорт на потребителя и неговите близки;
  • да оказва подкрепа при кризисни ситуации от битово естество (загуба на близък човек, тежко заболяване, продължителна раздяла, ситуации на насилие и др.);
  • да съдейства при изготвяне на документи от институции, заплащане на данъци, такси и други сметки и задължения със средства на потребителя, снабдяване с помощни средства, приспособления и съоръжения, с учебни пособия и консумативи при тежко заболяване и инвалидност, както и при ползване на различни социални услуги;
  • да поддържа контакт с личния лекар при влошаване на здравословното състояние и да придружава при необходимост потребителя до личен или друг лекар, да оказва съдействие при настаняване в болница, санаториум и при грижи в болница (при необходимост).

            Социалният асистент трябва да има добри обноски и приветлив външен вид, както и да да проявява конфиденциалност при работа с персонална информация, свързана с потребителя и неговото семейство и близки. Той трябва да проявява лоялност и толерантност към възрастовите, етническите, религиозните и други различия, емпатия, търпение, емоционална стабилност. Социалният асистент, работещ с деца, трябва да умее да привлече вниманието и да спечели доверието на детето.
Формата на обучение може да бъде дневна, индивидуална или дистанционна. Обучението е в рамките на 660 учебни часа и е разделено на четири модула: общозадължителна подготовка, отраслова професионална подготовка, специфична задължителна и избираема професионална подготовка. Предвидено е и обучение по практика. Обучението се извършва от висококвалифицирани университетски преподаватели, преподаватели от средни общообразователни училища и експерти от практиката.

След полагане на държавни изпити по теория и практика на специалността, успешно завършилите получават свидетелство за професионална квалификация. Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията "Социален асистент" могат да заемат длъжностите 5133-1001 Домашен санитар; 5133-1002 Личен асистент; 5133-1003 Обслужващ болни; 5133-1004 Социален асистент; 5133-1005 Разносвач на храна; 5132-1001 Болногледач; 5131-3001 Бавачка; 5131-1005 Детегледачка от Националната класификация на професиите и да упражняват професията въз основа на придобитите знания, умения и компетенции.

Възможности за продължаване на обучението:

  •  обучение по професията „Сътрудник социални дейности" за придобиване на трета степен на професионална квалификация, като част от обучението по задължителната професионална подготовка се зачита.

Квалификационният курс за обучение по професия „Социален асистент” е в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията, определени с Наредба № 29 от 14.06.2010 г. на Министерството на образованието и науката. Пълният текст на наредбата можете да прочетете тук.