Квалификационен курс за обучение по професията
"Организатор на туристическа агентска дейност"

Професионално направление: Код 812 "Пътувания, туризъм и свободно време"

Професия:  Код 812010 "Организатор на туристическа агентска дейност"

Специалност: Код 8120101 "Организация на туризма и свободното време"

Специалност:  Код 8120102 „Селски туризъм

Степен на професионална квалификация:  Трета

Квалификационният курс за обучение по професията "Организатор на туристическа агентска дейност" ще ви помогне да получите теоретични знания в областта на хотелиерството, ресторантьорството и кетъринга, практически умения по приготвяне на кулинарни изделия, за работа с кухненски инвентар, касов апарат, компютър и друго оборудване.

Кандидатите за обучение трябва да притежават диплома за завършено основно образование и да са навършили 16 години.

Основни задачи:

  • да изпълнява посреднически и информационни дейности, свързани с планирането и продажбата на туристически продукти според туристическото търсене и потребителските предпочитания;
  • да предлага и продава туристически пакети (индивидуални или групови), да осигурява настаняване, самолетни, автобусни и други билети, коли под наем;
  • да извършва услуги, свързани с посрещане, трансфер и предлагане на допълнителни услуги;
  • да информира туристите относно визови, паспортни, здравни и други административни формалности (такси, митнически ограничения, валута и др.), както и застраховки, свързани с пътуването;
  • да проучва удовлетвореността на туристите от обслужването.

Личностните качества на организатора на туристическа агентска дейност са преди всичко умения за комуникация и общуване, дружелюбно отношение, учтивост, адаптивност, гъвкавост и комбинативност, дискретност, разбиране, отзивчивост и съпричастност към предпочитанията, желанията и изискванията на туристите. Способността за работа под напрежение и стрес, спазването на срокове и умението за работа в екип са от съществено значение при упражняване на професията.

Формата на обучение може да бъде дневна, индивидуална или дистанционна. Обучението е в рамките на 960 учебни часа и е разделено на четири модула: общозадължителна подготовка, отраслова професионална подготовка, специфична задължителна и избираема професионална подготовка. Предвидено е и обучение по практика. Обучението се извършва от висококвалифицирани университетски преподаватели, преподаватели от средни общообразователни училища и експерти от практиката.

След полагане на държавни изпити по теория и практика на специалността, успешно завършилите получават свидетелство за професионална квалификация. Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Организатор на туристическа агентска дейност" могат да заемат длъжности, които съответстват на професиите 4221 Консултанти и служители в пътнически агенции, 1439 Ръководители на други услуги от Националната класификация на професиите и да упражняват професията въз основа на придобитите знания, умения и компетенции.

Възможности за продължаване на обучението:

  • участие в различни форми за продължаващо професионално развитие.

Квалификационният курс за обучение по професия „Организатор на туристическа агентска дейност” е в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията, определени с Наредба № 49 от 09.01.2012 г. на Министерството на образованието и науката. Пълният текст на наредбата можете да прочетете тук.