Квалификационен курс за обучение по професията
"Охранител"

Професионално направление: Код 861 „Сигурност"

Професия:  Код 861010 "Охранител"

Специалност:  Код 8610101Банкова охрана и инкасова дейност"

Специалност:  Код 8610102Лична охрана”

Специалност:  Код 8610103 „Физическа охрана на обекти”

Степен на професионална квалификация: Трета

Квалификационният курс за обучение по професията "Охранител" ще ви помогне да получите теоретични знания за правата и задълженията като длъжностно лице по смисъла на НК (Наказателен кодекс) и ЗЧОД (Закон за частната охранителна дейност), организацията, функциите и особеностите на обектите за охрана и практически умения за използване на зачисленото му оръжие и помощни средства,  прилагане на основните средства и методи за разкриване, разследване и предотвратяване на престъпления, анализиране на ситуации и предприемане на необходимите действия и др.

            Кандидатите за обучение трябва да притежават диплома за завършено основно образование, да са навършили 16 години и да са физически годни и психически здрави да упражняват професията "Охранител", което се удостоверява с медицинско свидетелство, че тази професия не е противопоказна. Психологическата пригодност за упражняване на професията "Охранител" се определя в съответствие с изискванията на Закона за частната охранителна дейност (ДВ, бр. 15 от 2004 г.).

Основните задачи на охранителя са:

  • да осъществява контрол на посетителите на обекта и да следи за невнасяне на оръжие и опасни вещества;
  • да реагира на сигнали от системите за сигурност;
  • да задържа лица, които с действията си нарушават реда или създават опасност за живота и здравето на хората в обекта;
  • да охранява физически лица, ценни пратки и товари;
  • да взаимодейства с органите на МВР в борбата с престъпността и опазване на обществения ред.

Охранителят трябва да умее да организира дейността си, да взема решения и да работи продължително време в трудни условия, трябва да притежава умения за работа при променящи се задачи и условия, издръжливост при изпълнение на еднообразни рутинни дейности, умения за бързо, адекватно и отговорно вземане на решения; концентрация, наблюдателност, да притежава добра памет, логическо мислене и комбинативност.

Формата на обучение може да бъде дневна, индивидуална или дистанционна. Обучението е в рамките на 960 учебни часа и е разделено на четири модула: общозадължителна подготовка, отраслова професионална подготовка, специфична задължителна и избираема професионална подготовка. Предвидено е и обучение по практика. Обучението се извършва от висококвалифицирани университетски преподаватели, преподаватели от средни общообразователни училища и експерти от практиката.

След полагане на държавни изпити по теория и практика на специалността, успешно завършилите получават свидетелство за професионална квалификация. Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Охранител" със специалност "Банкова охрана и инкасова дейност", "Лична охрана" или "Физическа охрана на обекти" могат да постъпват на работа на длъжностите (професиите) от Националната класификация на професиите и длъжностите (2006 г.): 5169-3002 Охранител, 5169-1003 Пазач, въоръжена охрана, 5169-1004 Патрул, служби за сигурност, 5169-1006 Полски пазач-пъдар, 5169-3010 Младши инструктор, охрана, 5169-3011 Старши сътрудник, охрана, 5169-3012 Водач, специален автомобил, 5169-3013 Главен технически сътрудник, 5169-3014 Главен технически сътрудник - домакин, 5169-3015 Главен технически сътрудник - оръжейник, 5169-3016 Сътрудник, охрана, 5162-3005, Младши автоконтрольор, 5162-3008 Охрана, полицейска, 5162-3009 Патрул, полицейски, 5162-3010 Полицай, 5162 Технически сътрудник, полиция и служби за сигурност, 5163-3002 Надзирател, затвор, 5163-3003 Настойник, затвор, 5163-3004 Охрана, следствена служба, 5163-3005 Охрана, затворническа, 5163-3006 Пазач, затвори и други.  

Възможности за продължаване на обучението:

  • Служителите със специалност "Физическа охрана на обекти" могат да придобиват допълнителна класификация по специалността "Банкова охрана и инкасова дейност" или "Лична охрана" след обучение за действия в екстремални ситуации, боравене с огнестрелно оръжие и използване на бойни техники за самозащита.
  • Придобилите трета степен на професионална квалификация имат възможност за придобиване на четвърта степен по специалността "Организатор на охранителната дейност". За целта те трябва да преминат обучение по управление на силите за охрана, специална психология - конфликтология и овладяване на критични ситуации, управление на човешките ресурси.

Квалификационният курс за обучение се провежда в съответствие с наредбата за държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професията.
Пълният текст на наредбата можете да прочетете тук.