Квалификационен курс за обучение по професията
"Сътрудник в маркетингови дейности"

Професионално направление: Код 342 "Маркетинг и реклама"

Професия:  Код 342020 " Сътрудник в маркетингови дейности "

Специалност:  Код 3420201 "Маркетингови проучвания"

Степен на професионална квалификация:  Втора

Квалификационният курс за обучение по професията "Сътрудник в маркетингови дейности" ще ви помогне да получите знания и умения за събиране и систематизиране на информация за различни видове пазари, продукти и услуги,  общите правила при съставяне на въпросници и анкетни карти, подготвяне на периодични и текущи справки, отчети и презентации, необходими за провеждане на маркетинговите проучвания и др.

Кандидатите за обучение трябва да притежават диплома за завършено основно образование и да е навършили 16 години.

Основни задачи:

  •  да осъществява контакти с потенциални клиенти и да предлага подробна информация за фирмените услуги и продукти;
  • да подготвя периодични, специални и текущи справки и отчети, необходими за работата на отдела за маркетингово и стратегическо планиране на фирмата;
  • да събира необходимата за изпълнението на маркетинговите и рекламните дейности информация на място, по телефона, чрез електронна поща или по друг начин чрез предварително подготвени анкетни карти, както и да въвежда събраната първична информация в електронен формуляр;
  • да подготвя материали за разработване и провеждане на маркетингови кампании по предварително подготвено задание.

 

Сътрудникът в маркетингови дейности отговаря за качественото и в срок изпълнение на поставените му задачи. Той носи отговорност за опазване на фирмени тайни и за спазване на технологичната дисциплина и вътрешния ред и не предоставя информация, разпространяването на която би могло да навреди на работодателя, освен в случаите на изрично разпореждане от работодателя. Той трябва да има комуникативни умения, да работи в екип, да не създава конфликти, да проявява бързина, вежливост, наблюдателност, добра концентрация, да бъде убедителен, честен, отговорен и прецизен в работата си.

Формата на обучение може да бъде дневна, индивидуална или дистанционна. Обучението е в рамките на 660 учебни часа и е разделено на четири модула: общозадължителна подготовка, отраслова професионална подготовка, специфична задължителна и избираема професионална подготовка. Предвидено е и обучение по практика. Обучението се извършва от висококвалифицирани университетски преподаватели, преподаватели от средни общообразователни училища и експерти от практиката.

След полагане на държавни изпити по теория и практика на специалността, успешно завършилите получават свидетелство за професионална квалификация. Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията "Сътрудник в маркетингови дейности" могат да заемат длъжности, които съответстват на професия 3339 Посредници в бизнес услугите от Националната класификация на професиите и да упражняват професията въз основа на придобитите знания, умения и компетенции.

Възможности за продължаване на обучението:

  • обучение по всички професии от област на образование „Стопанско управление и администрация", като обучението по общата задължителна професионална подготовка, единна за всички професионални направления, се зачита;
  • повишаване на квалификацията в курсове и семинари, организирани от професионални гимназии, центрове за професионално обучение, браншови или професионални организации и др.

Квалификационният курс за обучение по професия „Сътрудник в маркетингови дейности” е в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията, определени с Наредба № 23 от 09.01.2012 г. на Министерството на образованието и науката. Пълният текст на наредбата можете да прочетете тук.