Квалификационен курс за обучение по професията
"Компютърен график"

Професионално направление: Код 213 "Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти"

Професия: Код 213060 "Компютърен график"

Специалност: Код 2130601 "Компютърна графика

Степен на професионална квалификация: Трета

Квалификационният курс за обучение по професията "Компютърен график" ще ви помогне да получите знания и умения за работа с основните видове компютърна графика: пикселна и векторна, дву- или триизмерна, композиране на рисунка по реални обекти, модели и др., използване на светлосянка, сложна композиция, форми в интериор и екстериор, обработка на цифрови изображения и др.

Кандидатите за обучение трябва да притежават диплома за завършено средно образование и да са навършили 16 години.

Основни задачи:

  • да създава цялостно оформление на печатни, електронни и други продукти, като съчетава форми, цвят и принципи на композиция за постигане на визуално въздействие върху потребителите;
  • Да участва в създаването на рекламни материали, интернет сайтове и мултимедийни продукти;
  • Да създава и обработва изображения, да изработва печатни и електронни продукти, да съставя каталози и рекламни материали;
  • Да изгражда фирмен стил (лого, запазен знак, визитки, бланки и др.).

От компютърния график се изисква да бъде организиран и отговорен, да има добри умения за комуникация и работа в динамична среда, да владее чужд език, да учи бързо и да притежава творчески и художествени способности, нестандартно мислене и креативност. Той трябва да владее различни специализирани компютърни програми за работа с растерна и векторна графика, чертане и анимация, да познава различните технологии за печат и форматите за публикация на електронно съдържание, да умее да работи с различни видове и формати графични изображения.

Формата на обучение може да бъде дневна, индивидуална или дистанционна. Обучението е в рамките на 960 учебни часа и е разделено на четири модула: общозадължителна подготовка, отраслова професионална подготовка, специфична задължителна и избираема професионална подготовка. Предвидено е и обучение по практика. Обучението се извършва от висококвалифицирани университетски преподаватели, преподаватели от средни общообразователни училища и експерти от практиката.

След полагане на държавни изпити по теория и практика на специалността, успешно завършилите получават свидетелство за професионална квалификация. Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Компютърен график" могат да заемат длъжности, които съответстват на професиите 2166-3008 Графичен дизайнер, 2166-3007 Илюстратор, 2166-3006 Уеб дизайнер, 2166-3005 Мултимедиен дизайнер от Националната класификация на професиите и да упражняват професията въз основа на придобитите знания, умения и компетенции.

Възможности за продължаване на обучението:

  • обучение за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията 213050 „Компютърен аниматор" или на четвърта степен на професионална квалификация по професията 213090 „Аниматор", както и по друга професия от професионално направление „Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти", като обучението по общата и специфичната подготовка - единна за всички от професионалното направление, се зачита.

Квалификационният курс за обучение се провежда в съответствие с наредбата за държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професията.
Пълният текст на наредбата можете да прочетете тук.