Квалификационен курс за обучение по професията
"Икономист информатик"

Професионално направление: Код 482 " Приложна информатика"

Професия:  Код 482010 "Икономист информатик"

Специалност:  Код 4820101 "Икономическа информатика"

Степен на професионална квалификация: Трета

Квалификационният курс за обучение по професията "Икономист информатик" ще ви помогне да получите теоретични знания относно стопанското устройство на България, основите на действащото законодателство в сферата на икономиката, предприемачеството и бизнеса, знае принципите и правилата за работа и извършване на операции с финансови счетоводни данни, както и практически умения за работа със счетоводни програми и данни.

Кандидатите за обучение трябва да притежават диплома за завършено средно образование и да са навършени 16 години.

Основни задачи:

  • да извършва операции с данни, свързани със стопанската дейност на фирми и предприятия от всички сфери на икономиката;
  • да използва специализирани продукти за управление на бизнеса, счетоводни програми, програми за електронни таблици, бази от данни и документи в електронен вид или на хартиен носител;
  • да извършва предварителна подготовка на данните като ги събира от хартиени източници;
  • да въвежда данни, извършва корекции на въведени данни в специализирани софтуерни продукти за фирмено счетоводство, да използва програми за електронни таблици или заявки към бази от данни за извършване на изчисления и директна обработка на данни.

Работата на този специалист изисква отговорност, внимание, концентрация, организираност, прецизност. Уменията за работа в екип и осъществяването на ефективна комуникация с колегите, както и владеенето на чужд език са също важни за успешната професионална реализация на икономист-информатиците.

Формата на обучение може да бъде дневна, индивидуална или дистанционна. Обучението е в рамките на 960 учебни часа и е разделено на четири модула: общозадължителна подготовка, отраслова професионална подготовка, специфична задължителна и избираема професионална подготовка. Предвидено е и обучение по практика. Обучението се извършва от висококвалифицирани университетски преподаватели, преподаватели от средни общообразователни училища и експерти от практиката.

След полагане на държавни изпити по теория и практика на специалността, успешно завършилите получават свидетелство за професионална квалификация. Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Икономист информатик" могат да заемат длъжности от единична група 4132 и 3341-3006 „Специалист с контролни функции, въвеждане на данни" от Националната класификация на професиите и да упражняват професията въз основа на придобитите знания, умения и компетенции.

Възможности за продължаване на обучението:

  • Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните знания и умения.

Квалификационният курс за обучение по професия „Икономист информатик” е в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията, определени с Наредба № 84 от 22.07.2013 г. на Министерството на образованието и науката. Пълният текст на наредбата можете да прочетете тук.