Квалификационен курс за обучение по професията
"Камериер"

Професионално направление: Код 811 "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг"

Професия:  Код 811030 "Камериер"

Специалност:  Код 8110301 "Хотелиерство"

Степен на професионална квалификация:  Първа

Квалификационният курс за обучение по професията "Камериер" ще ви помогне да получите умения за почистване и поддържане на хотела, съхранение на използваните материали и оборудване, както и да участва в евакуацията на гостите и съдейства за овладяване на ситуацията при пожар, наводнения, терористичен акт или друго извънредно събитие.

Кандидатите за обучение трябва да притежават диплома за завършено основно образование, да са навършили 16 години и да са физически годни и психически здрави да упражняват професията „Камериер”, което се удостоверява с медицинско свидетелство, че тази професия не е противопоказна.

Като спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, задачите на камериера са:

  •  да почиства хотелски стаи и общи помещения и площи;
  • да проверява състоянието на незаетите стаи;
  • да съхранява и предава забравени от гостите вещи след напускането на хотелската стая и хотела;
  • да е запознат с евакуационната схема и да извежда гостите при екстремни ситуации.

Камериерът отговаря за качественото и в срок изпълнение на поставените му задачи и носи отговорност за опазване на фирменото имущество и за спазване на дисциплината и вътрешния ред. От него се изисква да бъде организиран, прецизен и да умее да работи в екип.

Формата на обучение може да бъде дневна, индивидуална или дистанционна. Обучението е в рамките на 300 учебни часа и е разделено на четири модула: общозадължителна подготовка, отраслова професионална подготовка, специфична задължителна и избираема професионална подготовка. Предвидено е и обучение по практика. Обучението се извършва от висококвалифицирани университетски преподаватели, преподаватели от средни общообразователни училища и експерти от практиката.
След полагане на държавни изпити по теория и практика на специалността, успешно завършилите получават свидетелство за професионална квалификация, могат да заемат длъжности, които съответстват на професията 9132 "Камериер" от Националната класификация на професиите и да упражняват професията въз основа на придобитите знания, умения и компетенции.

Възможности за продължаване на обучението:

  • обучение по друга професия от професионалните направления "Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг" и "Пътувания, туризъм и свободно време", като обучението по общата задължителна професионална подготовка, единна за всички професионални направления, и отрасловата задължителна професионална подготовка се зачита.

Квалификационният курс за обучение по професия „Камериер” е в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията, определени с Наредба № 13 от 24.09.2004 г. на Министерството на образованието и науката. Пълният текст на наредбата можете да прочетете тук.