Квалификационен курс за обучение по професията
"Графичен дизайнер"

Професионално направление: Код 213 „Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти”

Професия:  Код 213070 Графичен дизайнер"

Специалност:  Код 2130701 "Графичен дизайн"

Степен на професионална квалификация: Трета

Квалификационният курс за обучение по професията "Графичен дизайнер" ще ви помогне да получите знания и умения за работа със специализирани програмни продукти за обработка на изображения и подготовка за печат, извършване на дизайн и предпечатна подготовка на книги, каталози, брошури, оформяне на дизайна на интернет приложения и др.

Кандидатите за обучение трябва да притежават диплома за завършено средно образование и да са навършили 16 години.

Основните задачи на графичния дизайнер са:

  • да създава цялостно оформление на печатни, електронни и други продукти, като съчетава форми, цвят, шрифт и принципи на композиция за постигане на визуално въздействие върху потребителите;
  • да участва в създаването на книги, каталози, брошури, опаковки, реклами, интернет сайтове и мултимедийни продукти;
  • да изгражда фирмен стил (лого, запазен знак, визитки, бланки, пликове и папки);
  • Да участва в разработката на цялостна концепция и дизайн на интернет сайтове.

Графичният дизайнер трябва да бъде организиран и отговорен, да има добри умения за комуникация и работа в динамична среда, да владее чужд език, да учи бързо и да притежава творчески и художествени способности, нестандартно мислене и креативност. В професионален аспект дизайнерът трябва да владее специализирани компютърни програми за работа с растерна и векторна графика, чертане и анимация, да познава различните технологии за печат и форматите за публикация на електронно съдържание, да умее да работи с различни видове и формати графични изображения.  

Формата на обучение може да бъде дневна, индивидуална или дистанционна. Обучението е в рамките на 960 учебни часа и е разделено на четири модула: общозадължителна подготовка, отраслова професионална подготовка, специфична задължителна и избираема професионална подготовка. Предвидено е и обучение по практика. Обучението се извършва от висококвалифицирани университетски преподаватели, преподаватели от средни общообразователни училища и експерти от практиката.

След полагане на държавни изпити по теория и практика на специалността, успешно завършилите получават свидетелство за професионална квалификация. Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Графичен дизайнер" могат да заемат длъжности, които съответстват на професия 2166 „Графични и мултимедийни дизайнери" от Националната класификация на професиите и да упражняват професията въз основа на придобитите знания, умения и компетенции.

Възможности за продължаване на обучението:

  • Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните знания и умения.

Квалификационният курс за обучение се провежда в съответствие с наредбата за държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професията.
Пълният текст на наредбата можете да прочетете тук.