Квалификационен курс за обучение по професията
"Готвач"

Професионално направление: Код 811 "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг"

Професия:  Код 811070 "Готвач"

Специалност:  Код 8110701 "Производство на кулинарни изделия и напитки"

Степен на професионална квалификация:  Втора

 

Квалификационният курс за обучение по професията "Готвач" ще ви помогне да получите теоретични знания в областта на хотелиерството, ресторантьорството и кетъринга, практически умения по приготвяне на кулинарни изделия, за работа с кухненски инвентар, касов апарат, компютър и друго оборудване.

Кандидатите за обучение трябва да притежават диплома за завършено основно образование, да са навършили 16 години и да са физически годни и психически здрави да упражняват професията „Готвач”, което се удостоверява с медицинско свидетелство, че тази професия не е противопоказна.

Като спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, задачите на готвача са:

  • да съхранява суровини, полуфабрикати и готови кулинарни изделия;
  • да приготвя полуфабрикати, като предварително обработва животински и растителни продукти;
  • да приготвя кулинарни изделия и напитки;
  • да оформя и реализира кухненска продукция;
  • да използва ефективно материално-техническата база;
  • да извършва разчети и счетоводен анализ на продажбите.

Готвачът отговаря за качественото и в срок изпълнение на поставените му задачи и носи отговорност за опазване на фирменото имущество и за спазване на дисциплината и вътрешния ред. От него се изисква да бъде организиран, прецизен и да умее да работи в екип.

Формата на обучение може да бъде дневна, индивидуална или дистанционна. Обучението е в рамките на 660 учебни часа и е разделено на четири модула: общозадължителна подготовка, отраслова професионална подготовка, специфична задължителна и избираема професионална подготовка. Предвидено е и обучение по практика. Обучението се извършва от висококвалифицирани университетски преподаватели, преподаватели от средни общообразователни училища и експерти от практиката.

След полагане на държавни изпити по теория и практика на специалността, успешно завършилите получават свидетелство за професионална квалификация. Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията "Готвач" могат да заемат длъжности, които съответстват на професия 5123 "Готвач" от Националната класификация на професиите и да упражняват професията въз основа на придобитите знания, умения и компетенции.

Възможности за продължаване на обучението:

  • обучение по друга професия от професионално направление "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг", като обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления, и част от отрасловата задължителна професионална подготовка се зачита.
  • обучение за придобиване на трета степен на професионална квалификация по специалността "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения" към професия "Ресторантьор",
  •  повишаване на придобитата професионална квалификация по професията "Готвач".

Квалификационният курс за обучение се провежда в съответствие с наредбата за държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професията.
Пълният текст на наредбата можете да прочетете тук.