Квалификационен курс за обучение по професията
"Дизайнер"

Квалификационен курс за обучение по професията "Дизайнер"

Професионално направление: Код 214 "Дизайн"

Професия:  Код 214010 "Дизайнер"

Специалност: Код 2140106 Интериорен дизайн

Специалност: Код 2140108 Моден дизайн

Специалност: Код 2140109 Пространствен дизайн

Специалност: Код 2140110 Промишлен дизайн

Степен на професионална квалификация:  Трета

Квалификационният курс за обучение по професията "Дизайнер" ще ви помогне да получите теоретични знания относно изграждането на художествения проект и обемно-пространствената композиция, законите на линейната и въздушната перспектива, анатомията и пропорциите на човешкото тяло, епохите, направленията, теченията, стиловите особености, изразните средства и начините за използването им в художествените произведения от изобразителното изкуство и културата на различните епохи, както и практически умения по използване на целия спектър от елементи (тон, гама, колорит, линия, петно, щрих) на изобразителния език и тяхното взаимодействие в процеса на проектиране.

Кандидатите за обучение трябва да притежават диплома за завършено средно образование, да са навършили 16 години и да са физически годни и психически здрави да упражняват професията „Дизайнер”, което се удостоверява с медицинско свидетелство, че тази професия не е противопоказна.

Основните задачи на дизайнера са:

  • да изследва и анализира дейностите в основните функционални зони в интериора, да състави доклад, да разработи и анализира няколко идейни варианта и да ги обсъди с възложителя, след което да се избере окончателен оптимален вариант;
  • да изработва меки макети на мебели от макетен картон, хартия, стиропор, пластилин, глина, фибран, както и единични образци на уникална мебел от различни материали;
  • да изработва и разчита проектна и техническа документация;
  • да разработва, описва, анализира и презентира художествена модна скица, снимка или оригинал на облекло с аксесоари;
  • да изследва съществуващи решения на художествено-пространствено оформление и влиянието на човешкия фактор; да анализира и систематизира функционалните зони и елементи от пространството - екстериор или интериор.

Дизайнерът трябва да притежава естетически вкус, логическо мислене, комбинативност, да инициира оригинални идеи, да бъде организиран, прецизен и да умее да работи в екип.

Формата на обучение може да бъде дневна, индивидуална или дистанционна. Обучението е в рамките на 960 учебни часа и е разделено на четири модула: общозадължителна подготовка, отраслова професионална подготовка, специфична задължителна и избираема професионална подготовка. Предвидено е и обучение по практика. Обучението се извършва от висококвалифицирани университетски преподаватели, преподаватели от средни общообразователни училища и експерти от практиката.

След полагане на държавни изпити по теория и практика на специалността, успешно завършилите получават свидетелство за професионална квалификация. Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Дизайнер" могат да заемат длъжности, които съответстват на професиите 2452-8016 Художник, гримьор; 2452-8017 Художник, приложник; 2452-8019 Художник, сценични костюми; професиите, включени в единична група 3471 Декоратори и търговски дизайнери и други; 3476-3007 Осветител; 3476-3011 Първи асистент, художник на костюми; 3476-3015 Художник, изпълнител на кукли; 3476-3016 Художник, изпълнител на макети; 5141-2002 Гардеробиер; 5141-2003 Гримьор; 5141-2009 Перукер; 5141-2010 Реквизитор; 5141-2011 Фризьор; 7436-1003 Производител, играчки/кукли и пресовани играчки; 7433-2006 Производител, перуки и други от Националната класификация на професиите и да упражняват професията въз основа на придобитите знания, умения и компетенции.

Възможности за продължаване на обучението:

  • обучение по друга специалност от професията, както и по друга професия от професионалните направления "Изобразителни изкуства", "Дизайн" или "Аудио-визуални техники и производство на медийни продукти", като обучението му по общата задължителна професионална подготовка – единна за всички професионални направления, отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за професионалното направление, както и част от специфичната за професията професионална подготовка в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професии, се зачита.

Квалификационният курс за обучение по професия „Дизайнер” е в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията, определени с Наредба № 12 от 12.12.2006 г. на Министерството на образованието и науката. Пълният текст на наредбата можете да прочетете тук.


Въпроси и заявка за записване за курс