Центърът за професионално обучение

                             към Варненския свободен университет "Черноризец Храбър”

                                                    Ви отправя ново предизвикателство –

 


                                    В А Л И Д И Р А Й Т Е

                           ВАШИТЕ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ!

   

  Валидирането е процес на оценяване, признаване и официално документиране на практически умения и компетентности,  придобити чрез житейски опит и/или неформално и самостоятелно учене. 
  Резултат с изображение за консултиране
  ЦПО към ВСУ „Черноризец Храбър” е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение по 26 професии и 40 специалности. Тук ще получите информация за основните етапи на валидирането и ще Ви бъде оказана помощ да изберете професията, която да валидирате съгласно лицензията на ЦПО.

   

                                              ОСНОВНИ СТЪПКИ ЗА ВАЛИДИРАНЕ

                                        НА ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ
    

  Всеки навършил 16 години, без значение дали учи, работи или е безработен, има възможността да се възползва от процедурата по валидиране. За да стартира процедурата, е необходимо да подадете заявление по образец и да представите доказателства - например трудова книжка, длъжностна характеристика, атестация от Ваш работодател, препоръки, сертификати, артефакти и други, изработени от Вас изделия и др.

  Всички представени от Вас документи, свързани със заявената за валидиране професионална квалификация, ще бъдат включени във Вашето портфолио. Ако не разполагате с доказателствени документи, можете да попълните тест, който ще послужи за идентифициране на знанията Ви по отделните компетенции или да изпълните практическа задача, за да докажете уменията си.
  Знанията и уменията Ви ще бъдат оценени от комисия по валидиране.

  • Ако сте доказали чрез представените от Вас документи в пълна степен съответствие с държавните образователни изисквания, комисията ще Ви допусне до явяване на изпити за придобиване на професионална квалификация.
  • Ако представените документи не са достатъчни за допускане до  изпити, комисията ще Ви предложи индивидуален план за допълнително обучение по теория и практика, като ще получите и конспект и списък с препоръчителна литература за подготовка за изпитите.

  Резултат с изображение за семинар

   

   

   

                "Пълната информация можете да прочетете тук"

   


                                                    За повече информация и въпроси:
                                                                         Резултат с изображение за консултиране
                                                    Център за професионално обучение към
                                                                ВСУ „Черноризец Храбър“,
                                                             офис А 425, тел.: 052/359 515, 

                                                                   e-mail: cpo@vfu.bg
                                                                 website:  https://cpo.vfu.bg