ПЪТЕВОДИТЕЛ ЗА ВАЛИДИРАНЕ

  НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
  ПРИДОБИТА ЧРЕЗ НЕФОРМАЛНО
  ИЛИ САМОСТОЯТЕЛНО УЧЕНЕ,


  съгласно Наредба № 2 от 13.11.2014 г.
  на Министерството на образованието,
  в сила от 01.01.2015 г.

 

 

Валидирайте Вашите знания,
умения и компетентности!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАКВО Е “ВАЛИДИРАНЕ”?
Валидирането е процес на оценяване,  признаване и официално документиране на съответствието между:

 • придобитите чрез неформално и самостоятелно учене знания, умения и компектентности и
 • държавните образователни изисквания (ДОИ) за професията.

В ежедневната си дейност придобивате нов житейски и социален опит, нови знания, практически умения и компетентности, за които обикновено нямате предварителна подготовка. За да ги удостоверите, Ви е необходим документ.

КОЙ ИМА ПРАВО ДА ВАЛИДИРА
ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ ?

 Резултат с изображение за консултиране

Всеки, който е навършил 16 години, без значение дали учи, работи или е безработен.
Възможността човек да работи и да получава добри доходи зависи в голяма степен от неговите знания, умения и компетентности. Икономическите и технологични промени провокират хората по свое желание, самостоятелно или чрез неформално учене да усвояват нови професионални знания и умения, които да бъдат официално признати.
Вероятно Вие притежавате знания, умения и компетентности, придобити от Вас  ежедневно на работното място, докато домакинствате или помагате в семейния бизнес, ако участвате в дейността на различни структури на гражданското общество, чрез възможностите на виртуалното пространство и др.

КОЛКО СТРУВА?
https://plevenzapleven.bg/wp-content/uploads/2015/04/schet.jpg
Цената се определя в зависимост от това дали се налага допълнителна подготовка на кандидата по теория и практика по съответната професия или част от професия или представените от него документи са достатъчни за явяване на изпит по теория и практика.

 

 

КОЛКО ПРОДЪЛЖАВА ПРОЦЕДУРАТА ПО ВАЛИДИРАНЕ?
Продължителността на валидирането зависи от това:

 • какво ще валидирате – само един резултат от учене, част от професия, специалност и пр.
 • колко убедителни са представените от Вас доказателства и имат ли те връзка със заявената за валидиране професионална квалификация?
 • до  колко Вие ще спазвате стъпките и сроковете, които ще бъдат определени във Вашия индивидуален план за валидиране.

ОСНОВНИ СТЪПКИ ЗА ВАЛИДИРАНЕ
НА ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

     ПЪРВОНАЧАЛНО КОНСУЛТИРАНЕ

                       Резултат с изображение за консултиране
Посетете Центъра за професионално обучение (ЦПО) към ВСУ „Черноризец Храбър“, офис А 425, тел.: 052/359 515 или направете запитване на  e-mail: cpo@vfu.bg

ЦПО е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение по 26 професии и 40 специалности. Тук ще Ви осведомят за основните етапи на валидирането, за тяхното съдържание, както и ще Ви бъде оказана помощ да  идентифицирате професията, която имате реална възможност да валидирате, съгласно лицензията на ЦПО.


ПРЕДСТАВЕТЕ  ДОКУМЕНТИ И ДОКАЗАТЕЛСТВА

Такива документи са, например: трудова книжка, длъжностна характеристика, атестация от Ваш работодател, препоръки, сертификати, артефакти и други, изработени от Вас изделия и др.
Всички представени от Вас документи, свързани със заявената за валидиране професионална квалификация, ще бъдат включени във Вашето портфолио.

 

АКО НЯМАТЕ ДОКУМЕНТИ...

Ако не разполагате с доказателствени документи:

 • можете да попълните тест, който ще послужи за идентифициране на знанията Ви по отделните компетенции
 •  с изпълнение на определена практическа задача ще докажете  практическите си умения.

Знанията и уменията Ви ще бъдат оценени от комисия по валидиране.

 

КАКВИ СА ФУНКЦИИТЕ НА КОМИСИЯТА ПО ВАЛИДИРАНЕ?

Вашето портфолио или, ако нямате такова, резултатите от теста и практическата задача, които сте решили, ще бъдат обсъдени от комисията, която ще прецени доколко знанията и уменията Ви съответстват на държавното образователно изискване (ДОИ) по избраната професия.

ПЪРВОНАЧАЛНА ОЦЕНКА НА КОМИСИЯТА

 • Ако сте доказали чрез представените от Вас документи в пълна степен съответствие с изискванията на ДОИ, комисията Ви допуска до явяване на изпити за придобиване на професионална квалификация.
 • Ако представените документи не са достатъчни за допускане до  изпити, комисията Ви предлага индивидуален план за допълнително обучение по теория и практика.

 

ИНДИВИДУАЛЕН ПЛАН И ПРЕПОРЪКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ
В този случай комисията може да предвиди в индивидуалния Ви план :

 • допълващо обучение по теория, което  се провежда най-често чрез самостоятелна подготовка
 • допълващо практическо обучение, което може да се проведе в избрана от Вас фирма или институция.

 

За провеждането на допълващото обучение и практика Вие ще получите  указания за възможните източници на информация  печатни и/или електронни.
Комисията по валидиране  ще изготви Вашия индивидуален план за валидиране на професионална квалификация, в който са предвидени последователно всички стъпки за успешно приключване на процеса.
В индивидуалния план, който се подготвя съобразно личните и служебните Ви си ангажименти, се записват планираните дейности, тяхното съдържание, срокове за изпълнението им и очакваните резултати.


Резултат с изображение за семинар

ФИНАЛИЗИРАНЕ НА ВАЛИДИРАНЕТО
ИЗПИТИ

Ако сте доказали чрез представените от Вас документи в пълна степен съответствие с изискванията на ДОИ  или след като изпълните своя индивидуален план, комисията Ви допуска до явяване на изпити за придобиване на професионална квалификация.
Форматът на изпитите зависи от това дали валидирате професионална квалификация по професия или по част от професия:

 • Когато валидирате професионална квалификация по част от професията, ще се явите на изпит по теория и изпит по практика по задания, определени от ЦПО.
 • Когато валидирате професионална квалификация по професия, ще се явите на изпитите по Националната изпитна програма за професията (НИП), която можете да откриете на сайта на Министерството на образованието и науката.

 

СЕРТИФИЦИРАНЕ 
След успешно приключване на процеса, Вие ще получите сертификат за валидиране на професионална квалификация по професия или по част от професия.
В сертификата за вилидиране се вписва наименованието на успешно валидираната професия или част от професия, включените в нея професионални компетентности или резултати от ученето.

 • Притежателят на сертификат за валидиране на професионална квалификация по част от професията има същите права и възможности, както притежателя на удостоверение за професионално обучение.
 • Притежателят на сертификата за валидиране на професионална квалификация по професия има същите права и възможности, както притежателя на свидетелство за професионална квалификация.

КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ ОТ ВАЛИДИРАНЕТО?
Възможността човек да работи и да получава добри доходи зависи в голяма степен от неговите знания, умения и компетентности. Икономическите и технологични промени провокират хората по свое желание, самостоятелно или чрез неформално учене да усвояват нови професионални знания и умения, които да бъдат официално признати.
Вероятно Вие притежавате знания, умения и компетентности, придобити от Вас  ежедневно на работното място, докато домакинствате или помагате в семейния бизнес, ако участвате в дейността на различни структури на гражданското общество, чрез възможностите на виртуалното пространство и др.

 

ВАЛИДИРАНЕТО НА ПРИДОБИТИЯ ОТ ВАС ОПИТ
ЧРЕЗ НЕФОРМАЛНО И САМОСТОЯТЕЛНО УЧЕНЕ:

 • Дава възможност за  „визуализация“ на знанията, уменията и компетентностите Ви, придобити чрез неформално или самостоятелно учене
 •  Създава нови възможности за признаване на квалификация, ако сте напуснали преждевременно обучението си по професия
 • Разширява достъпа Ви до формално образование и обучение
 • Подобрява мотивацията Ви за учене и развитие
 • Повишават Вашите възможности за трудова реализация, за запазване на работното място, за по-добро кариерно развитие, за повишаване на трудовото Ви възнаграждение
 •  Дава Ви възможност за по-бърз и по- гъвкав път за получаване на документ за придобита квалификация в сравнение с традиционното обучение
 • Позволява уменията, които сте натрупали в живота, да придобият пазарна стойност.

 

Не отлагайте успеха!
Валидирайте вашите професионални знания,
умения и компетенции!

За контакти: тел.: 052/359 515; Е-mail: cpo@vfu.bg

 

Речник

(съгласно наръчника на Евростат и речника на Европейския център за развитие на професионалното обучение):

 

Формално обучение – обучение, осъществявано  в системата на училищата, колежите, университетите и други формални образователни институции.

 

Неформално обучение – обучение, предназначено за лица от всички възрасти, осъществявано в рамките на всяка организирана образователна дейност, извън формалната система.

 

Самостоятелно учене  –  процес на учене и самообучение през целия живот на човека, посредством, който се придобиват знания и умения, нагласи и ценности от ежедневния опит в семейството, на работното място,  чрез образователни въздействия и чрез източници на обкръжаващата социална и материална среда, включително библиотеки и масмедии.