Камериер

Професионално направление: Код 811, Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг


Професия: Код 811030, Камериер


Специалност: Код 8110301, Хотелиерство


Учебните програми за придобиване на професионална квалификация, предлагани от ЦПО към ВСУ са разработени в съответствие с държавните образователни изисквания (ДОИ), определени с НАРЕДБА № 13/24 .09.2004 г. на МОН. Придобитите професионални компетенции в края на обучението дават възможност непосредствено да се упражнява професията Камериер.


1. Описание на професията

Професията камериер намира реализация в туристическия отрасъл на икономиката. Това е една от основните обслужващи професии, пряко свързани с удовлетвореността на гостите по време на техния престой.


1.1. КЪДЕ? КАК? КАКВО? С КОГО?


Работното място на камериера е в стаите за гости, общите хотелски части и конферентните и други специализирани помещения. В зависимост от големината и категорията на хотела, камериерът има строго определени задължения по почистването и поддръжката на стаите, които се повтарят периодично. Работата се състои в зареждане на камериерската количка с консумативи и препарати за почистване на стаите, почистване на стаи, санитарни възли и общи помещения в хотела, дейности при пожар, други бедствия и необичайни явления, проверка на състоянието на незаети стаи, комуникация с рецепция. Използват се различни машини и средства за ежедневните задачи - за почистване на подове, килими, санитарни възли, мебели и др., противопожарни уреди и съоръжения, съобщителна техника, попълват се формуляри за извършената работа.


1.2. Позиция и отговорности


Камериерът работи самостоятелно или с други камериери, взаимодейства с домакините на хотела за зареждането на стаите с консумативи, с рецепция - за заетостта и състоянието на стаите, отчита и отговаря за дейността си пред управителя.


1.3. Мотивация , готовност и способност за работа – изисквания към личността


Независимо, че е изпълнителска, позицията на камериера изисква знания и спазване на редица норми и стандарти на работа - хигиенни норми и стандарти, норми за безопасност при работа с различни машини и почистващи препарати, начини на работа с професионални почистващи машини и препарати, последователността на трудовите операции при подреждане и почистване на стандартни стаи и конферентни зали и други помещения, процедури на действие при извънредни ситуации, приетия код на поведение при комуникация с гости на хотела.


1.4. Изискване за минимално входящо ниво за обучение по професията – изисквания към личността


1.5. Възможности за продължаване на професионалното обучение


Първа степен на професионална квалификация се придобива след успешно завършен пълен курс на обучение и положени държавни изпити по теория и по практика на професията . Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация. Обучавани, които не са положили държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация, получават удостоверение за професионално обучение.


Въпроси и заявка за записване за курс